preloder

Avís legal y política de cookies


AVÍS LEGAL

 

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’“Usuari”, fet que implica la seua acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguen publicades en www.ausolan.com en el moment en què accedisca a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir aquestes condicions generals d’ús, sempre que es propose accedir-hi i, si és el cas, utilitzar els serveis prestats a través d’aquest web, ja que aquestes condicions poden tindre modificacions.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats, gratuïts o onerosos, desenvolupats en www.ausolan.com.

Identitat del titular d’aquest web.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular de www.ausolan.com és:

Raó social: Auzo Lagun S.Coop

CIF núm: F-20032553

Adreça: Avinguda d’Uribarri, 35, (20500), Mondragón Guipúzcoa

Telèfon: 943 794 611

Fax: —

Adreça electrònica: ausolan@ausolan.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés, la navegació i l’ús de www.ausolan.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts com ara els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, a més de qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Auzo Lagun S.Coop. podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o la contractació de serveis específics, de forma que aquestes condicions generals seran d’aplicació supletòria.

Condicions d’accés i utilització dels serveis

L’accés a www.ausolan.com en principi té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, és possible que alguns dels serveis i continguts es troben subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, casos en els quals seran aplicables les condicions particulars creades a aquest efecte, i que es posaran a la seua disposició prèviament a la contractació.

En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis del web, d’acord amb aquestes condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic, així com les pràctiques acceptades generalment en Internet. L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquest web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a Auzo Lagun S.Coop. de qualsevol modificació que es puga donar en la informació subministrada.

L’Usuari s’abstindrà de: introduir-hi virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; efectuar accions a través dels serveis inclosos en aquest web que puguen lesionar la propietat intel·lectual, els secrets industrials, els compromisos contractuals, els drets a l’honor, la imatge i la intimitat personal de tercers; dur a terme accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Si per a la utilització i/o contractació d’un servei en www.ausolan.com, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotara l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantindre-la en secret per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitze, a aquest efecte, una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari. En supòsits de robatori, extraviament o accés no autoritzat a les seues contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la seua notificació immediata a Auzo Lagun S.Coop. amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la. Auzo Lagun S.Coop. en cap cas no serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produïsca la notificació esmentada per part de l’Usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix que la reproducció, la còpia, la distribució, la comercialització, la transformació, la reutilització, la comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.ausolan.com, sense autorització expressa i per escrit d’Auzo Lagun S.Coop, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a www.ausolan.com a través d’Internet (incloent-hi qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passarà a ser propietat exclusiva d’Auzo Lagun S.Coop., que ostentarà els drets il·limitats d’ús, sense generar per això cap compensació a favor seu, ni a favor de cap altra persona.

Règim de responsabilitats i garanties.

Auzo Lagun S.coop no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa en www.ausolan.com; per tant, exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hi haja dipositat.

Auzo Lagun S.coop declara que ha adoptat les mesures, tant tècniques com organitzatives que, dins de les seues possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte del web, així com l’absència de virus i components nocius; no obstant això, a causa de la naturalesa d’Internet i d’altres factors aleatoris, no previsibles i no controlables (maquinari, inclemències meteorològiques, actes de sabotatge i terrorisme i en general aquells que afecten els serveis necessaris, com ara electricitat o la disponibilitat d’Internet, per exemple), ens és completament impossible assegurar al 100% la continuïtat, privacitat i característiques de la informació i els serveis oferits, per la qual cosa Auzo Lagun S.Coop no es pot fer responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.ausolan.com; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que poguera ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components nocius en www.ausolan.com; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hagen adoptat; (e) els danys o perjudicis que cause qualsevol persona que vulnere els sistemes de seguretat de www.ausolan.com.

L’Usuari serà l’únic responsable, davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o a nom seu a www.ausolan.com, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis que es contenen en aquest web.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a www.ausolan.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Els enllaços a altres pàgines web que si és el cas existisquen en www.ausolan.com poden portar-lo a llocs web dels quals Auzo Lagun S.Coop no assumeix cap responsabilitat, ja que no té hi cap tipus de control, sinó que la seua finalitat és la d’informar l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que hi regisquen.

Auzo Lagun S.Coop no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguen fer dels continguts i serveis inclosos en el seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguen fer dels continguts i serveis referits s’ajusten a aquestes condicions generals d’ús, ni que ho facen de forma diligent.

Durada i modificació.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals d’accés publicant els canvis en www.ausolan.com. Així mateix podrà efectuar sense avís previ les modificacions que considere oportunes al lloc web, i alhora podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguen presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com a vigents les condicions generals que estiguen publicades en el moment en què l’Usuari accedisca a www.ausolan.com, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, Auzo Lagun S.Coop podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions que s’estableixen entre Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Sant Sebastià (Guipúscoa).

 

 

 

Política de Privacitat

En este document trobarà informació d’interés per a vosté, pel que fa a com Ausolan tracta les seues dades personals, i als drets que l’assisteixen en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

1. Identificació i dades de contacte del responsable.

Ausolan és un grup empresarial dedicat al servei de restauració per a col·lectivitats, al servei de neteja i a l’organització d’esdeveniments, la seu central del qual es troba a Uribarri Hiribidea, 35, 20500 Arrasate, Guipúscoa, Espanya.

Pot contactar amb Ausolan mitjançant els següents canals:

 • De manera presencial o mitjançat correu postal adreçat a la seu central, al domicili esmentat abans.

 • Mitjançant correu electrònic: lopd@ausolan.com

2. Exercici dels seus drets

Li informem que podrà exercir els drets següents:

 1. Dret d’accés a les seues dades personals per a saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament que s’han portat a terme amb les dades.

 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

 3. Dret de supressió de les seues dades personals, quan això siga possible.

 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades siga dubtosa. En este cas, podrem conservar les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 5. Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al tractament de les indicades en la taula abans inclosa, siga l’interés legítim. Ausolan deixarà de tractar les seues dades, llevat que tinga un interés legítim imperiós tant per a la formulació, com per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 6. Dret de portabilitat de les seues dades, quan la base legal que ens habilite per al tractament de les indicades en la taula abans inclosa, siga l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.

 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a Ausolan.

Estos drets es poden exercir materialment en el correu lopd@ausolan.com

D’altra banda, li informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seues dades personals.

3. Informació dels tractaments duts a terme per Ausolan

Ausolan disposa d’un Registre d’Activitats de Tractament on es detallen tots els tractaments portats a terme com a responsable i com a encarregat del tractament, complint les seues obligacions segons la normativa vigent.

Informem que les dades que ens facilita quan registra les seues dades a través de qualsevol dels llocs web i plataformes vinculades a Ausolan, o a través de qualsevol formulari d’alta com a comensal, seran tractades a fi de prestar-li el servei sol·licitat i, quan escaiga, realitzar-ne la facturació. Les dades que recollim i tractem són exclusivament per a identificar-lo en els nostres sistemes. Podrem enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, i tindrà dret d’oposar-se a dites comunicacions de manera efectiva a través de la comunicació rebuda.

La base jurídica en què es fonamenta este tractament és la relació contractual o l’oferta de serveis pròpiament dita, i l’interés legítim per al màrqueting.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial, o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals, comercials i tributàries.

Les dades són compartides entre les empreses del Grup Ausolan d’Espanya que pot localitzar en https://www.ausolan.com/sobre-nosotros/. No es cediran a tercers llevat dels casos en què existisca una obligació legal.

Qualsevol persona té dret a exercir els drets que hem descrit en el capítol 2 d’esta política de privacitat.

4. Seguretat i garanties

Segons la classe de tractament, Ausolan tracta les dades personals en l’interés legítim que li proporciona la relació contractual establerta, la relació precontractual, inclosa aquella en què l’interessat és part, mitjançant el consentiment explícit quan els afectats són usuaris directes i consumidors, el compliment d’obligacions legals i altres bases que s’especifiquen en el Registre d’Activitats de Tractament.

El nostre objectiu és processar sempre les dades personals de la manera adequada i legal, d’acord amb els principis de protecció de dades vigents.

En cas de tractament de les dades personals que realitza Ausolan en l’interés legítim, el responsable considera els interessos, els drets i les llibertats dels afectats, i els pondera entre sí tal com requereix la llei pertinent per a garantir que la privacitat deguda no resulte afectada.

Quant de temps guardarem les seues dades?

Mantenim les seues dades només el temps necessari per a complir les lleis aplicables. Si les seues dades ja no són necessàries per als propòsits legals per als quals es van obtindre, es destruiran d’acord amb les lleis de protecció de dades.

5. Transferència de les seues dades

No es preveuen transferències de dades personals fora d’Espanya o d’Europa per als tractaments definits, tret dels relatius a recursos humans. Ausolan disposa de filials a Europa i a l’Amèrica del Sud, a les quals no comunica dades de persones espanyoles.

Hi pot haver comunicacions de dades a les administracions públiques per a complir les obligacions legals de cada tractament.

6. Confidencialitat

Les dades personals que puguem recollir a través del lloc web o mitjançant les diferents comunicacions que mantinguem amb vosté es tractaran amb confidencialitat, i ens comprometem a guardar secret pel que fa a estes dades d’acord amb allò que estableix la legislació aplicable.

7. Actualització de la política de privacitat

És possible que calga actualitzar esta Política de Privacitat; per això és necessari que revise esta política periòdicament, i si és possible, cada vegada que accedisca al lloc web, a fi d’estar adequadament informat sobre la classe d’informació recollida i del seu tractament. Pot trobar la Política de Privacitat a peu de pàgina en el lloc web. Això no obstant, li comunicarem qualsevol modificació d’esta política de privacitat que afecte el tractament de les seues dades personals.

L’última vegada que es va actualitzar la Política de Privacitat va ser el 28 de maig de 2018.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu equip, es poden usar per a reconéixer l’usuari.

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web fa servir els tipus de cookies següents:

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així efectuar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per portar-ho a terme s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions, com ara consultar l’area Portalan.

Desactivar les cookies.

Vosté pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

En la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per a acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Cookies de tercers.

Aquesta pàgina web utilitza serveis de tercers per recopilar informació amb finalitats estadístiques i d’ús del web.

En concret, utilitzem els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques. Algunes cookies són essencials per al funcionament del lloc.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vosté pot compartir fàcilment el contingut en xarxes socials com Facebook, Twitter , Google + i Pinterest amb els botons que hem inclòs a aquest efecte.

Advertiment sobre eliminar cookies.

Vosté pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.