preloder

Avís legal y política de cookies


AVÍS LEGAL

 

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’“Usuari”, fet que implica la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a www.ausolan.com  e el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir aquestes condicions generals d’ús, sempre que es proposi accedir-hi i, si és el cas, fer servir els serveis prestats a través d’aquest web, ja que aquestes condicions poden tenir modificacions.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïts o onerosos, desenvolupats a www.ausolan.com.

Identitat del titular d’aquest web.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular de www.ausolan.com és:

Raó social: Auzo Lagun S.Coop

CIF núm: F-20032553

Adreça: Avinguda d’Uribarri, 35, (20500), Mondragón Guipúzcoa

Telèfon: 943 794 611

Fax: —

Adreça electrònica: ausolan@ausolan.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés, la navegació i l’ús de www.ausolan.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts com ara els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, a més de qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Auzo Lagun S.Coop. podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o la contractació de serveis específics, de forma que aquestes condicions generals seran d’aplicació supletòria.

Condicions d’accés i utilització dels serveis

L’accés a www.ausolan.com en principi té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, és possible que alguns dels serveis i continguts es trobin subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, casos en els quals seran aplicables les condicions particulars creades a aquest efecte, i que es posaran a la seva disposició prèviament a la contractació.

En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis del web, d’acord amb aquestes condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic, així com les pràctiques acceptades generalment a Internet. L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquest web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a Auzo Lagun S.Coop. de qualsevol modificació que es pugui donar en la informació subministrada.

L’Usuari s’abstindrà de: introduir-hi virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; efectuar accions a través dels serveis inclosos en aquest web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, els secrets industrials, els compromisos contractuals, els drets a l’honor, la imatge i la intimitat personal de tercers; portar a terme accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Si per a la utilització i/o contractació d’un servei a www.ausolan.com, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotés l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir, a aquest efecte, una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari. En supòsits de robatori, extraviament o accés no autoritzat a les seves contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la seva notificació immediata a Auzo Lagun S.Coop. amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la. Auzo Lagun S.Coop. en cap cas no serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produeixi la notificació esmentada per part de l’Usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix que la reproducció, la còpia, la distribució, la comercialització, la transformació, la reutilització, la comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.ausolan.com, sense autorització expressa i per escrit d’Auzo Lagun S.Coop, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a www.ausolan.com a través d’Internet (incloent-hi qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passarà a ser propietat exclusiva d’Auzo Lagun S.Coop., que ostentarà els drets il·limitats d’ús, sense generar per això cap compensació a favor seu, ni a favor de cap altra persona.

Règim de responsabilitats i garanties.

Auzo Lagun S.coop no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa a www.ausolan.com; per tant, exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hi hagi dipositat.

Auzo Lagun S.coop declara que ha adoptat les mesures, tant tècniques com organitzatives que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del web, així com l’absència de virus i components nocius; no obstant això, a causa de la naturalesa d’Internet i d’altres factors aleatoris, no previsibles i no controlables (maquinari, inclemències meteorològiques, actes de sabotatge i terrorisme i en general aquells que afectin els serveis necessaris, com ara electricitat o la disponibilitat d’Internet, per exemple), ens és completament impossible assegurar al 100% la continuïtat, privacitat i característiques de la informació i els serveis oferts, per la qual cosa Auzo Lagun S.Coop no es pot fer responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.ausolan.com; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components nocius a www.ausolan.com; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hagin adoptat; (e) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.ausolan.com.

L’Usuari serà l’únic responsable, davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o a nom seu a www.ausolan.com, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis que es contenen en aquest web.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a www.ausolan.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Els enllaços a altres pàgines web que si és el cas existeixin a www.ausolan.com poden portar-lo a llocs web dels quals Auzo Lagun S.Coop no assumeix cap responsabilitat, ja que no té hi cap tipus de control, sinó que la seua finalitat és la d’informar l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin.

Auzo Lagun S.Coop no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits s’ajustin a aquestes condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Durada i modificació.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals d’accés publicant els canvis a www.ausolan.com. Així mateix podrà efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web, i alhora podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com a vigents les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a www.ausolan.com, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, Auzo Lagun S.Coop podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Sant Sebastià (Guipúscoa).

Política de privadesa

En aquest document hi trobaràs informació del teu interès sobre com Ausolan tracta les teves dades personals i els drets que t’assisteixen en virtut del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

1. Identificació i dades de contacte del Responsable

Ausolan és un grup empresarial dedicat al servei de restauració per a col·lectivitats, al servei de neteja i a l’organització d’esdeveniments, amb seu central a Uribarri Hiribidea, 35, 20500 Arrasate, Gipuzkoa, Espanya.

Podeu posar-vos en contacte amb Ausolan a través dels canals següents:

 • De forma presencial o per correu postal adreçat a la seu central, el domicili de la qual s’ha esmentat més amunt.

 • Per correu electrònic: lopd@ausolan.com

2. Exercici dels teus drets

T’informem que podràs exercir els drets següents:

 1. Dret d’accés a les teves dades personals per saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament que s’hi duen a terme;

 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

 3. Dret de supressió de les teves dades personals, quan sigui possible;

 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa, cas en què podrem conservar les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 5. Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula que s’inclou més amunt, sigui l’interès legítim. Ausolan deixarà de tractar les teves dades, tret que tingui un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

 6. Dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula que s’inclou més amunt, sigui l’existència d’una relació contractual o el teu consentiment.

 7. Dret de revocar el consentiment atorgat a Ausolan.

Aquests drets es poden exercir materialment a l’adreça electrònica lopd@ausolan.com.

D’altra banda, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades pel que fa al tractament de les teves dades personals.

3. Informació dels tractaments efectuats per Ausolan

Ausolan disposa d’un registre d’activitats de tractament, on es detallen cadascun dels tractaments efectuats com a responsable i com a encarregat del tractament en compliment de les seves obligacions d’acord amb la normativa vigent.

T’informem que les dades que ens facilitis quan registris les teves dades a través de qualsevol dels llocs web i plataformes vinculades a Ausolan, o bé a través de qualsevol formulari d’alta com a comensal, es tractaran amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i, quan escaigui, per fer la facturació. Les dades que recollim i tractem són les exclusives per identificar-te en els nostres sistemes. Et podrem enviar comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, a les quals et podràs oposar de manera efectiva a través de la comunicació rebuda.

La base jurídica en què es fonamenta aquest tractament és la relació contractual o l’oferta de serveis pròpiament dita i l’interès legítim per al màrqueting.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals comercials i tributàries.

Les dades es comparteixen entre les empreses del Grup Ausolan d’Espanya que podeu localitzar a https://www.ausolan.com/sobre-nosotros/. No se cediran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.

Qualsevol persona té dret a exercir els drets que hem descrit al capítol 2 d’aquesta política de privadesa.

4. Seguretat i garanties

Segons el tipus de tractament, Ausolan tracta les dades personals basant-se en l’interès legítim que li proporciona la relació contractual establerta, la relació precontractual, inclosa aquella de la qual forma part l’interessat, mitjançant el consentiment explícit quan els afectats són usuaris directes i consumidors, el compliment d’obligacions legals i altres bases que s’especifiquen al registre d’activitats de tractament.

El nostre objectiu és processar sempre les dades personals de manera adequada i legal, d’acord amb els principis de protecció de dades vigents.

En el cas del tractament de les dades personals que fa Ausolan amb base en l’interès legítim, el responsable considera els interessos, drets i llibertats dels afectats i els pondera entre si en la mesura requerida per la llei pertinent per garantir que la privadesa deguda no es vegi afectada.

Quant temps conservem les teves dades_

Mantenim les teves dades el temps necessari per complir les lleis aplicables. Si les teves dades ja no són necessàries per als propòsits legals per als quals es van obtenir, es destruiran d’acord amb les lleis de protecció de dades.

5. Transferència de les teves dades

No es preveuen transferències de dades personals fora d’Espanya o d’Europa per als tractaments definits, tret de les relatives a recursos humans. Ausolan disposa de filials a Europa i a Sud-Amèrica a les quals no comunica dades de persones espanyoles.

Pot haver-hi comunicacions de dades a les administracions públiques per complir les obligacions legals de cada tractament.

6. Confidencialitat

Les dades personals que puguem obtenir a través del lloc web i per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu es tractaran amb confidencialitat, i ens comprometen a guardar-ne secret d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

7. Actualització de la política de privadesa

És possible que aquesta política de privadesa s’hagi d’actualitzar. Per això cal que revisis aquesta política periòdicament i, si és possible, cada cop que accedeixis al lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la política de privadesa al peu del lloc web. No obstant això, et comunicarem qualsevol modificació d’aquesta política de privadesa que afecti el tractament de les teves dades personals.

La política de privadesa es va actualitzar per última vegada amb data de 28 de maig de 2018.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden fer servir per a reconèixer l’usuari.

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web fa servir els tipus de cookies següents:

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així efectuar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per portar-ho a terme s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions, com ara consultar l’area Portalan.

Desactivar les cookies.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

En la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per a acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Cookies de tercers.

Aquesta pàgina web fa servir serveis de tercers per aplegar informació amb finalitats estadístiques i d’ús del web.

En concret, fem servir els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques. Algunes cookies són essencials per al funcionament del lloc.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot compartir fàcilment el contingut en xarxes socials com Facebook, Twitter , Google + i Pinterest amb els botons que hem inclòs a aquest efecte

Advertiment sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.