preloder

Avís legal | Política de cookies


AVÍS LEGAL

 

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició d’“Usuari”, fet que implica la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades a www.ausolan.com  e el moment en què accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari haurà de llegir aquestes condicions generals d’ús, sempre que es proposi accedir-hi i, si és el cas, fer servir els serveis prestats a través d’aquest web, ja que aquestes condicions poden tenir modificacions.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïts o onerosos, desenvolupats a www.ausolan.com.

Identitat del titular d’aquest web.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular de www.ausolan.com és:

Raó social: Auzo Lagun S.Coop

CIF núm: F-20032553

Adreça: Avinguda d’Uribarri, 35, (20500), Mondragón Guipúzcoa

Telèfon: 943 794 611

Fax: —

Adreça electrònica: ausolan@ausolan.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions generals d’ús regulen l’accés, la navegació i l’ús de www.ausolan.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts com ara els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, a més de qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Auzo Lagun S.Coop. podrà establir condicions particulars que seran aplicables per a l’ús i/o la contractació de serveis específics, de forma que aquestes condicions generals seran d’aplicació supletòria.

Condicions d’accés i utilització dels serveis

L’accés a www.ausolan.com en principi té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, és possible que alguns dels serveis i continguts es trobin subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, casos en els quals seran aplicables les condicions particulars creades a aquest efecte, i que es posaran a la seva disposició prèviament a la contractació.

En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis del web, d’acord amb aquestes condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic, així com les pràctiques acceptades generalment a Internet. L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis inclosos en aquest web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a Auzo Lagun S.Coop. de qualsevol modificació que es pugui donar en la informació subministrada.

L’Usuari s’abstindrà de: introduir-hi virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquest web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquest web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; efectuar accions a través dels serveis inclosos en aquest web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, els secrets industrials, els compromisos contractuals, els drets a l’honor, la imatge i la intimitat personal de tercers; portar a terme accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Si per a la utilització i/o contractació d’un servei a www.ausolan.com, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotés l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir, a aquest efecte, una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari. En supòsits de robatori, extraviament o accés no autoritzat a les seves contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la seva notificació immediata a Auzo Lagun S.Coop. amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la. Auzo Lagun S.Coop. en cap cas no serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produeixi la notificació esmentada per part de l’Usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix que la reproducció, la còpia, la distribució, la comercialització, la transformació, la reutilització, la comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de www.ausolan.com, sense autorització expressa i per escrit d’Auzo Lagun S.Coop, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a www.ausolan.com a través d’Internet (incloent-hi qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passarà a ser propietat exclusiva d’Auzo Lagun S.Coop., que ostentarà els drets il·limitats d’ús, sense generar per això cap compensació a favor seu, ni a favor de cap altra persona.

Règim de responsabilitats i garanties.

Auzo Lagun S.coop no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa a www.ausolan.com; per tant, exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hi hagi dipositat.

Auzo Lagun S.coop declara que ha adoptat les mesures, tant tècniques com organitzatives que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del web, així com l’absència de virus i components nocius; no obstant això, a causa de la naturalesa d’Internet i d’altres factors aleatoris, no previsibles i no controlables (maquinari, inclemències meteorològiques, actes de sabotatge i terrorisme i en general aquells que afectin els serveis necessaris, com ara electricitat o la disponibilitat d’Internet, per exemple), ens és completament impossible assegurar al 100% la continuïtat, privacitat i característiques de la informació i els serveis oferts, per la qual cosa Auzo Lagun S.Coop no es pot fer responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en www.ausolan.com; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i/o altres components nocius a www.ausolan.com; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hagin adoptat; (e) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de www.ausolan.com.

L’Usuari serà l’únic responsable, davant tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o a nom seu a www.ausolan.com, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis que es contenen en aquest web.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a www.ausolan.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Els enllaços a altres pàgines web que si és el cas existeixin a www.ausolan.com poden portar-lo a llocs web dels quals Auzo Lagun S.Coop no assumeix cap responsabilitat, ja que no té hi cap tipus de control, sinó que la seua finalitat és la d’informar l’Usuari d’altres fonts d’informació, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que hi regeixin.

Auzo Lagun S.Coop no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència, no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits s’ajustin a aquestes condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Durada i modificació.

Auzo Lagun S.Coop es reserva el dret de modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals d’accés publicant els canvis a www.ausolan.com. Així mateix podrà efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web, i alhora podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com a vigents les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a www.ausolan.com, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, Auzo Lagun S.Coop podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

Les relacions establertes entre Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Auzo Lagun S.Coop i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Sant Sebastià (Guipúscoa).

 

 

PRIVACITAT

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.ausolan.com seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer automatitzat titularitat d’Auzo Lagun S.Coop amb adreça a Avenida Uribarri, 35 – CP 20500 | Mondragón (Guipúscoa) .

Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de contestar a les seves sol·licituds i conservades indefinidament per a l’enviament (per canals ordinaris o electrònics) d’informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari. Si no vol rebre aquesta informació, pot indicar-ho a l’adreça electrònica ausolan@ausolan.com i procedirem a la cancel·lació immediata de les seves dades.

Així mateix, l’informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al que es preveu en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a l’adreça següent: Auzo Lagun S.Coop | Avenida Uribarri, 35 – C.P. 20500 | Mondragón (Guipúscoa)

El no emplenament dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que Auzo Lagun S.Coop no pugui atendre la seva sol·licitud.

Auzo Lagun S.Coop no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Usuaris a tercers. L’informem que Auzo Lagun S.Coop pot instal·lar cookies en els seus sistemes, amb l’única finalitat de millorar i personalitzar el servei ofert, així com facilitar la navegació; les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i un ordinador, i no permeten l’accés a dades de caràcter personal. Les cookies són petits arxius de text que emmagatzema el navegador al disc dur del seu ordinador. La majoria dels navegadors accepten l’ús de cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per ser avisat a la seva pantalla d’ordinador de la recepció de cookies i poder impedir-ne la instal·lació al seu disc dur. Consulti la nostra Política de Cookies per a més informació.

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Auzo Lagun S.Coop. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Auzo Lagun S.Coop. o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L’Usuari no haurà d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment previ d’allò que s’estableix en aquesta política de privacitat, i serà l’únic responsable de la seva introducció.

Alguns serveis prestats per Auzo Lagun S.Coop. poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, de manera que seran d’aplicació les condicions particulars de cada cas. En tot allò que no regulin les condicions particulars seran d’aplicació supletòria les condicions generals recollides en aquesta política de privacitat. S’adverteix als nens i joves menors de 18 anys que han de tenir el permís dels seus pares o tutors per a proporcionar dades personals al lloc web d’Auzo Lagun S.Coop.

Auzo Lagun S.Coop ha adoptat les mesures necessàries per a evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural; no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Consulti el Règim de Responsabilitats i Garanties en l’Avís Legal d’aquest lloc web.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden fer servir per a reconèixer l’usuari.

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web fa servir els tipus de cookies següents:

  • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que, bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així efectuar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per portar-ho a terme s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.
  • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les seves diferents funcions, com ara consultar l’area Portalan.

Desactivar les cookies.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

En la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per a acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

  • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
  • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
  • Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privadesa -> Configuració. Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Cookies de tercers.

Aquesta pàgina web fa servir serveis de tercers per aplegar informació amb finalitats estadístiques i d’ús del web.

En concret, fem servir els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques. Algunes cookies són essencials per al funcionament del lloc.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot compartir fàcilment el contingut en xarxes socials com Facebook, Twitter , Google + i Pinterest amb els botons que hem inclòs a aquest efecte

Advertiment sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les cookies d’aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.